Masaż

Bar­dzo stary za­bieg, pierw­sze za­pi­ski do­ty­czą­ce spo­sobów wy­ko­nywa­nia ma­sażu po­wsta­ły w 1800 roku p.n.e. w Chi­nach i In­diach. Wów­czas miał zna­cze­nie re­li­gij­ne i lecz­ni­cze.

Oferujemy:

  • masaż re­lak­sacyj­ny po­łą­czony z a­ro­mate­rapią, który dzia­ła od­żyw­czo, u­spo­ka­jają­co i ko­ją­co na cały or­ga­nizm ce­lu­jąc w układ ner­wo­wy i mię­śniowy.
    Zabieg trwa ok. 1 godziny
  • masaż wy­szczu­pla­ją­cy kon­kret­nych par­tii ciała po­le­ga na dość in­ten­syw­nym i zde­cy­do­wa­nym okle­py­wa­niu i u­gnia­taniu tka­nek. Efek­ty wi­docz­ne są już po ok 3-4 za­biegach. Widać znacz­ną po­pra­wę jędr­no­ści i e­la­stycz­no­ści skóry, zmniej­szenie cel­lu­li­tu. Zau­ważal­na jest po­pra­wa prze­mia­ny ma­te­rii i szyb­sze spa­lanie tkan­ki tłusz­czo­wej.
    Zabieg na pośladki, uda, brzuch trwa po 30 minut