Maska parafinowa na twarz, dłonie i stopy

Na o­czysz­czoną i przy­go­towa­ną do za­biegu twarz na­kładana jest pę­dzel­kiem war­stwa spe­cjal­nej pa­rafi­ny na­stęp­nie twarz rów­no­mier­nie przy­krywa­my ba­weł­nianą gazą przy za­bez­pieczo­nych o­koli­cach oczu. Apli­ka­cja pa­rafi­ny po­wta­rzana jest jesz­cze kil­ka­krot­nie. Po około 20 mi­nu­tach maskę razem z gazą ścią­ga­my. W przy­pad­ku dłoni lub stóp o­czysz cza­my je pe­elin­giem i na­kładamy 3 do 5 warstw pa­rafi­ny, za­kładamy ko­lej­no rę­ka­wicz­ki lub skar­pe­ty fo­liowe na­stęp­nie frot­te - dla u­zy­ska­nia e­fek­tu bio­sau­ny. Za­bieg pa­rafi­no­wy po­wodu­je głę­bo­kie na­wil­że­nie, wy­gła­dza, od­świe­ża i re­generu­je skórę, u­ła­twia głęb­sze wni­ka­nie sub­stan­cji ak­tyw­nych. Za­biegi pa­rafi­no­we sto­su­je się także w cie­pło­lecz­nic­twie np. na bóle sta­wo­we i scho­rze­nia reu­ma­to­logicz­ne. Do­skona­ły za­bieg dla osób, które mają zimne dło­nie i słabe krą­że­nie.