Oczyszczanie manualne twarzy

Nie ma innej sku­tecz­nej me­to­dy u­suwa­nia za­skór­ni­ków, pro­sa­ków oraz nie­wiel­kich rop­nych kro­stek. Na po­czą­tek twarz zmy­wa­na jest mlecz­kiem i pian­ką póź­niej to­ni­zowa­na to­ni­kiem, na­stęp­nie w za­leż­no­ści od ro­dza­ju skóry wy­ko­nywa­ny jest pe­eling en­zy­ma­tycz­ny lub drob­noziar­nisty. Na tak przy­go­towa­ną twarz na­kładana jest maska roz­pulch­nia­ją­ca, która o­twie­ra pory i zmięk­cza na­skó­rek, do­dat­kowo przy uży­ciu wa­po­zonu twarz roz­grze­wa­na jest cie­płą parą. Teraz można przy­stą­pić do ręcz­ne­go oczysz­cza­nia twa­rzy. Po oczysz­cza­niu skóra jest de­zyn­feko­wa­na przy za­sto­sowaniu dar­son­wali­zacji. Na ko­niec na­kładana jest maska u­spo­ka­jają­ca. Po­le­ca­my oczysz­cza­nie razem z al­gami. Czas do 2 godzin.